1/21/2004

HEBREW ENGLISH     PREP INFINITIVE SINGULAR ENGLISH
מזמן A long time   הִתְפַּעֵל ל/אליי להתרגל מתרגל Acclimate/Used To
מסוגל Able   פָּעַל   לפעול פועל Act/Function
כתובת Address   הִפְעִיל   להוסיף מוסיף Add
עוד-פעם Again   הִתְפַּעֵל ב.../ל להתקדם מתקדם Advance
שוב Again   פָּעַל מ לפחוד פוחד Afraid (Past/Pres)
פנוי Agreeable   פִּיעֵל מ לפחד מפחד Afraid (Pres/Future)
כל מיני All Kinds Of הִפְעִיל איתי להסכים מסכים Agree
כמעט Almost   פָּעַל על לכעוס כועס Angry
כבר Already   פָּעַל ל לענות עונה Answer
תמיד Always   פִּיעֵל את זה/ל לסדר מסדר Arrange
החלפה An Exchange הִפְעִיל (אליי (ל להגיע מגיע Arrive
תשובה Answer   פָּעַל אותי לשאול שואל Ask
תור Appointment פָּעַל  - - - להיות  - - - Be
אזור Area   הִפְעִיל ב)/לי) להאמין מאמין Believe
בכלל At All   הִפְעִיל את)/לי) להביא מביא Bring
לפחות At Least   פָּעַל את זה/ל לקנות קונה Buy
אחורה Backwards   הִתְפַּעֵל אליי להתקשר מתקשר Call
רע Bad   פָּעַל  - - -  - - - יכול Can
תיק Bag   פִּיעֵל   לבטל מבטל Cancel
כי Because   פָּעַל את זה לתפוס תופס Catch
קודם Before   פִּיעֵל אותי לשנות משנה Change (Active)
...לפני Before/Earlier/Ago הִתְפַּעֵל   להשתנות משתנה Change (reflexive)
התחלה Beginning   פִּיעֵל איתי לפטפט מפטפט Chat
ספר Book   פָּעַל את זה לבדוק בודק Check
גשר Bridge   פִּיעֵל   לברר מברר Clarify/Check
עסקים Business   פִּיעֵל   לנקות מנקה Clean
עסוק Busy (People) פָּעַל את זה לסגור סוגר Close
תפוס Busy (thing) פָּעַל איתי/אליי לבוא  - - - Come
שיחה Call/Conversation הִתְפַּעֵל   להתלונן מתלונן Complain
נרות Candles   פִּיעֵל את זה לחבר מחבר Connect
סיכוי Chance   הִתְפַּעֵל איתי להתייעץ מתייעץ Consult
ילד Child   הִפְעִיל ...ל להמשיך ממשיך Continue
ברור Clear   פִּיעֵל   לצלם מצלם Copy / Photograph
סגור Closed   פָּעַל   לספור סופר Count
ארון Closet   הִפְעִיל   להחליט מחליט Decide
קפה Coffee   פָּעַל מ למות מת Die
תנאים Conditions   פִּיעֵל את לנתק מנתק Disconnect
נכון Correct   הִפְעִיל לי להפריע מפריע Disturb
תלוי ב Depends on פָּעַל את זה לעשות עושה Do
חשק Desire   פָּעַל אל לחלום חולם Dream
למרות ש ה Despite   פָּעַל את זה לשתות שותה Drink
הבדל Difference   הִפְעִיל   להקדים מקדים Early
קשה Difficult   פָּעַל את זה לאכול אוכל Eat
רופא Doctor   הִתְפַּעֵל   להתבייש מתבייש Embarrassed/Ashamed
קל Easy   נִפְעַל אליי להיכנס נכנס Enter
שלם Entire   פִּיעֵל ל  ש לצפות מצפה Expect
אפילו Even   הִפְעִיל  את /לי להסביר מסביר Explain
מוץ מזה Except For   הִתְפַּעֵל   להתפוצץ מתפוצץ Explode
סליחה Excuse Me   הִפְעִיל   להשמין משמין Fat
מהר Fast   הִפְעִיל ...ש להרגיש מרגיש Feel
טובה Favor   פִּיעֵל את למלא ממלא Fill/Fill In/Fill Out
הרגשה Feeling   פָּעַל אותי למצוא מוצא Find
כמה Few   פָּעַל את זה לגמור גומר Finish
קודם First   פִּיעֵל   לסיים מסיים Finish
זר Foreign   הִתְפַּעֵל לי להתאים מתאים Fit (clothing)
טרי Fresh   פָּעַל   לשכוח שוכח Forget
חבר Friend   פָּעַל לי לסלוח סולח Forgive
שלם Full   פִּיעֵל את לקיים מקיים Fulfill/Establish/Plan
עברית Hebrew   הִתְפַּעֵל   להציק מצחיק Funny / Amusing
פה/שם Here/There   פִּיעֵל את זה/אותי לקבל מקבל Get/Receive/Accept
בית/הביתה Home   פָּעַל לי לתת נותן Give
שעה Hour   פָּעַל ...מ ...ל לרדת יורד Go Down
רעב Hungry   פָּעַל ...מ ...ל לצאת יוצא Go Out
אין לי מושג I am clueless פָּעַל (ל (איתי לעלות עולה Go Up/Cost
אילו If   פָּעַל ל ללכת הולך Go/Walk
אילו If I Had   פִּיעֵל עם /  על לרכל מרכל Gossip
מיד Immediately   פִּיעֵל על לשמור שומר Guard/Watch/Take Care
חשוב Important   פָּעַל אותי לעצור עוצר Halt
אי-אפשר Impossible   פָּעַל   לתלות תולה Hang
בכל מקרה In Any Case פָּעַל   לקרות קורה Happen
כדי In Order To   פָּעַל   לשמוח שומח Happy
במקום In the place of פָּעַל   לשנוא שונא Hate
בפנים Inside   פָּעַל אותי לשמוע שומע Hear
בתוך ה Inside the   פָּעַל לי לעזור עוזר Help
פנימה Inside, to the הִפְעִיל   להחזיק מחזיק Hold
במקום Instead   פִּיעֵל ל/על לקוות מקווה Hope
סתם Just   פִּיעֵל   למהר ממהר Hurry
סתם Just Because הִפְעִיל את מ  להודיע מודיע Inform
סתם Just Because הִתְפַּעֵל   להתכוון מתכוון Intend To/Mean To
רק Just/Only   הִפְעִיל אותי/לי להזמין מזמין Invite/Order
מפתח Key   פָּעַל לי לקפוץ קופץ Jump/Drop In
אחרון Last   פָּעַל  - - - לדעת יודע Know
שמאלה Left, Movement נִפְעַל   להימשך נמשך Lasts/Remains
פחות Less Than   פִּיעֵל ל לאחר מאחר Late
מכתב Letter   פָּעַל (עליי) לצחוק צוחק Laugh
אור Light   פָּעַל איתי ללמוד לומד Learn
כמו Like (compare) פָּעַל   לעזוב עוזב Leave (a place)
קו Line   הִפְעִיל (את (לי להשאיר משאיר Leave (something)
רשימה List   הִפְעִיל את זה להדליק מדליק Light/Turn On
הרבה Many   הִפְעִיל ל להקשיב מקשיב Listen
ענין Matter, Issue פָּעַל   לחיות חי Live
ביתיים Meanwhile   פָּעַל   לגור גר Live (Reside)
פגישה Meeting   הִתְפַּעֵל על ב לחסתכל מסתכל Look
הודעה Message   פִּיעֵל את לאבד מאבד Lose
טעות Mistake   פָּעַל אותי  - - - אוהב Love/Like
רגע Moment   הִפְעִיל   להספיק מספיק Manage
כסף Money   הִתְפַּעֵל מ להתפלא מתפלא Marvel/Wonder
חודש Month   נִפְעַל איתי להיפגש נפגש Meet
עוד More   פָּעַל אותי לפגוש פוגש Meet (by chance)
יותר מ More than   הִתְפַּעֵל אי להתראות מתראה Meet Informally
יותר More Than   פָּעַל   לטעות טועה Mistake/Wrong
יותר More/Anymore פָּעַל ...ל לצרוך צריך Need
הכי Most   פָּעַל את לפתוח פותח Open
רוב ה Most of   הִפְעִיל ב להגזים מגזים Overdue/Exaggerate
סרט Movie   פָּעַל   לחנות חונה Parking
עצבים Nerves   פָּעַל את לעבור עובר Pass
עצבני Nervous   פִּיעֵל לי לשלם משלם Pay
145 Never   הִפְעִיל לי להרשות מרשה Permit
1550 Never Mind   הִפְעִיל את להרים מרים Pick Up
אף אחד לא No one   פִּיעֵל איתי לשחק משחק Play
עוד-לא Not Yet   הִפְעִיל   להעדיף מעדיף Prefer
פתק Note   הִפְעִיל   להכין מכין Prepare
שום דבר Nothing   הִתְפַּעֵל   להתכונן מתכונן Prepare Yourself
אין דבר Nothing, there is פָּעַל עליי ללחוץ לוחץ Press
עכשיו Now   הִפְעִיל ל להבטיח מבטיח Promise
אחד...שני One Another פָּעַל   למשוך מושך Pull/Attract/Yank
ניתוח Operation   הִפְעִיל את/ב להכניס מכניס Put In/Insert
או Or   פָּעַל את לשים שם Put/Lay/Place
חוץ מזה Other Than That פָּעַל עם לריב רב Quarrel
אחרת Otherwise   פָּעַל לי לקרוא קורא Read/Call
חוץ Outside   נִפְעַל ב ש להיזכר נזכר Realize/Recall
חבילה Package   הִפְעִיל אותי להכיר מכיר Recognize/Know
ארמון Palace   הִפְעִיל ל / על להמליץ ממליץ Recommend
מסיבה Party   פָּעַל אותי/ל לרשום רושם Register/Fill in
סבלנות Patience   פָּעַל על לסמוך סומך Rely On/Trust
אנשים People   פִּיעֵל   לציין מציין Remark/Note
אולי Perhaps   פָּעַל את לזכור זוכר Remember
תקופה Period   הִפְעִיל ל להזכיר מזכיר Remind
תוחנית Plan   פָּעַל   לשכור שוכר Rent
עני Poor   פִּיעֵל אותו לתקן מתקן Repair/Fix/Correct
אפשר Possible   פִּיעֵל את זה לבקש מבקש Request
דואר Post Office   פָּעַל   לנוח נח Rest
לחץ Pressure   הִפְעִיל ל להחזיר מחזיר Return (Object)
יפה Pretty   פָּעַל ל/איתי/אליי לחזור חוזר Return (Per)/Repeat
בעיה Problem   פִּיעֵל את/לי לגלות מגלה Reveal
מקצוע Profession   פָּעַל את לצלצל מצלצל Ring (phone)
חבטחה Promise   פָּעַל   לקום קם Rise
ציבורי Public   פָּעַל מ לברוח בורח Run Away/Escape
קהל Public   הִפְעִיל   להציל מציל Save
תור Queue (line of people) הִפְעִיל לי להגיד (אומר) Say/Tell
שקט Quite (Adj.)   פָּעַל לי (להגיד) אומר Say/Tell
סיבה Reason   פָּעַל   לקבוע קובע Schedule
המלצה Recommendation פָּעַל   לצפות צופה Scout
מוחר Recommended פִּיעֵל אותי לחפש מחפש Search For
מקרר Refrigerator   הִפְעִיל את להושיב מושיב Seat
מסעדה Restaurant   פָּעַל את זה לראות רואה See/Look
עשיר Rich   נִפְעַל   להיראות נראה Seems
ימינה Right, movement פָּעַל את למכור מוכר Sell
עצוב Sad   פָּעַל לי לשלוח שולח Send
סוד Secret   פָּעַל על לצעוק צועק Shout
עצם Self   הִפְעִיל לי להראות מראה Show
ברצינות Seriously   פָּעַל על לחתום חותם Sign (signature)
קניות Shopping (spree) פָּעַל   לשבת יושב Sit
חולה Sick   פָּעַל   לישון  - - - Sleep
שקט Silence   הִפְעִיל את להריח מריח Smell
פשוט Simple   פִּיעֵל   לעשן מעשן Smoke
מאז ש Since Then   פִּיעֵל איתי לדבר מדבר Speak/Talk
כל כך So (much)   פָּעַל   לעמוד עומד Stand
מישהו Someone   הִפְעִיל ...ל להתחיל מתחיל Start/Begin
משהו Something   נִפְעַל איתי להישאר נשאר Stay/Remain
לפעמים Sometimes   הִפְעִיל את זה להפסיק מפסיק Stop
עדיין Still   הִפְעִיל   להצליח מצליח Succeed
מוזר Strange   הִפְעִיל לי להציע מציע Suggest/Offer
כח Strength   הִפְעִיל את להפתיע מפתיע Surprise
שביתה Strike   פָּעַל   לשחות שוחה Swim
בטוח Sure   הִפְעִיל   להחליף מחליף Switch/Exchange
שולחן Table   פָּעַל אותי לקחת לוקח Take
מונית Taxi   הִפְעִיל את מ  להוריד מוריד Take Down/Lower
זמנית Temporary   הִפְעִיל לי להוציא מוציא Take Out/Cost
נורא Terrible   פִּיעֵל לי לספר מספר Tell (Story)
לכן Therefore   פָּעַל   לרגות רוגה Thin
זמן Time   פָּעַל על זה לחשוב חושב Think
פסק זמן Time Out   הִפְעִיל ל /את להעביר מעביר Transfer
עייץ Tired   פָּעַל איתי/אליי לנסוע נוסע Travel
מחר Tomorrow   פִּיעֵל ב לטייל מטייל Travel
לגמרי Totally   פִּיעֵל את זה לנסות מנסה Try
אוצר Treasure   הִתְפַּעֵל   להשתדל משתדל Try Hard
אולפן Ulpan   פָּעַל אליי לפנות פונה Turn (to a person)
מתחת ל Under   הִפְעִיל אותי להבין מבין Understand
דחוף Urgent   הִתְפַּעֵל בזה להשתמש משתמש Use
בדרק כלל Usually   פִּיעֵל את לבקר מבקר Visit
קול Voice   פִּיעֵל לי לחכות מחכה Wait
שבוע Week   הִתְפַּעֵל   להתעורר מתעורר Wake Up
...כש When…   הִתְפַּעֵל   להסתובב מסתובב Wander/Turn Around
עבודה Work   פָּעַל ...ל לרצות רוצה Want
שווה Worth/Equal פָּעַל את זה לשקול שוקל Weigh
כדאי Worthwhile פָּעַל   לשרוק שורק Whistle
אתמול Yesterday   פָּעַל איתי לעבוד עובד Work
פָּעַל לי לדאוג דואג Worry
פָּעַל את זה לכתוב כותב Write